Over ons

Het HOLLAND-KOOR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan het koor aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-registratienummer van het HOLLAND-KOOR is: 8153.07.14. Het HOLLAND-KOOR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32099414

Doelstelling van Stichting HOLLAND-KOOR

De stichting heeft ten doel het in stand houden van één of meer koren, om daarmee het geestelijk lied uit te dragen tot glorie van de naam van God en ter bemoediging van het Joodse volk, en het verrichten van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het HOLLAND-KOOR zingt voor Israël.

Actueel beleid en werkzaamheden

Aan de doelstelling wordt uitvoering gegeven door:

 • het in stand houden van het HOLLAND-KOOR, dat repeteert op 3 locaties in Nederland. De muziekkeuze bestaat uit geestelijke liederen, veelal ontleend aan de Bijbelse gedeelten die betrekking hebben op Israël en de stad Jeruzalem.
 • het geven van concerten in binnen- en buitenland waarbij de missie wordt uitgedragen. Door zang en samenzang en korte meditatie wordt tijdens concerten aan het publiek de verbondenheid met het Joodse volk getoond en de bewustwording op gang gebracht, of indien dit al aanwezig is versterkt, dat
 • het Joodse volk bemoediging en steun nodig heeft.
 • het verlenen van medewerking aan manifestaties van de Stichting Christenen voor Israël.
 • het leveren van een bijdrage aan acties die deze stichting houdt ten bate van het Joodse volk.
 • het regelmatig maken van opnamen van de liederen uit het repertoire en van de concerten op geluids- en/of beelddrager welke tegen vergoeding worden verspreid.
 • het financieel steunen van projecten ten bate van het Joodse volk.
 • het regelmatig organiseren van een reis naar Israël om ter plaatse de verbondenheid te tonen door het geven van concerten.

Om dit actueel beleid gestalte te geven worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • organisatie van zo’n 30 repetities per jaar op de locaties in het land.
 • organisatie van concerten.
 • het verzorgen van CD opnamen en DVD opnamen.
 • het houden van een spaarproject voor langere periode ten bate van het Joodse volk, waarbij alle collecte-gelden van concerten en repetities voor dit doel worden bestemd.
 • het met regelmaat organiseren van reizen naar Israël.

Fondswerving, beheer en besteding

De fondsen van de stichting komen uit de vrijwillige koorbijdragen van de deelnemers van het koor, uit donaties van donateurs, uit collectes die worden gehouden tijdens repetities en concerten, uit giften die worden over gemaakt, uit catering op 1 van de repetitielocaties, uit incidentele acties, uit de verkoop van muziekdragers en mogelijke batige saldi van georganiseerde activiteiten.

De fondsen en het vermogen worden beheerd door het bestuur waarbij de penningmeester uitvoering geeft aan dit beheer in de praktijk.

De fondsen en het vermogen worden ingezet voor de realisatie van de doelstelling. Voor activiteiten die niet jaarlijks plaats vinden worden uit het resultaat van de Stichting reserves gevormd welke worden besteed in het jaar wanneer de betreffende activiteit wordt gerealiseerd. In het financieel jaarverslag worden deze reserveringen toegelicht. De financiële verantwoording kunt u downloaden als pdf via onderstaande knop.

DOWNLOAD JAARVERSLAG

Jaarverslag van de activiteiten
In 2019 zijn er respectievelijk 9, 9 en 8 repetities gehouden in de repetitieplaatsen. Voor een aantal data is er extra bekendheid gegeven in de vorm van een open repetitie, waarbij mensen op een ontspannen manier kennis konden maken met het koor en de boodschap die het HOLLAND-KOOR wil uitdragen.

De volgende concerten en activiteiten hebben in 2019 plaatsgevonden:

 • 11 mei Muzikaal meewerken met concert aan Israël Vriendendag (Grote of Martinikerk Sneek)
 • 18 mei Muzikaal meewerken met concert aan Israël Vriendendag (Grote Kerk Vianen)
 • 1 juni Muzikaal meewerken met concert aan Israël Vriendendag (Grote of St. Janskerk Schiedam)
 • 22 juni Muzikaal meewerken met concert aan Israël Vriendendag (Oosterkerk Hogeveen)
 • 21 september Koordag met sing-inn concert te Elburg
 • 26 oktober Medewerking aan het jubileumconcert van Jan Quintus Zwart op 26 oktober in De Doelen Rotterdam

 

In 2019 zijn we gestart met een spaarproject voor Musical Minds, een creatief onderwijsprogramma voor kansarme kinderen in Israel. Dit is een project van het Jaffa Instituut in Israël. Dit spaarproject zal enkele jaren lopen.

Het voorlopig programma 2020 omvat:

 • In Goes, Hoogeveen en Voorthuizen het houden van ca. 10 repetities per locatie.
 • In het begin van het jaar en na de zomer wordt er extra bekendheid gegeven in de vorm van een open repetitie, waarbij mensen op een ontspannen manier kennis konden maken met het koor en de boodschap die het HOLLAND-KOOR wil uitdragen.
 • in januari muzikale medewerking verlenen aan afscheid van P. v.d. Hoff, voorzitter van de stichting Christenen voor Israël.
 • drie concerten in juni 2020. Naar verwachting in Leeuwarden, Delft en Middelburg.
 • in de 2e helft oktober een koorreis naar Amerika en Canada om ook daar onze missie uit te dragen.
 • op 28 november concert in de St. Joriskerk te Amersfoort.
 • op 12 december een kerstconcert in de Bovenkerk te Kampen.

Organisatie

Klik hier voor meer informatie over onze geschiedenis, bestuur en comité van aanbeveling.