Over ons

Het Holland-Koor is één grote groep van vrienden en vriendinnen uit heel Neder­land, die elkaar enthou­siast ontmoet op de koorrepetities, die eenmaal per 3 à 4 weken op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur wordt gehouden in Voorthuizen, Goes of Hoogeveen. Uit alle kerken en kringen. Omdat zij houden van Israël en zingen voor de God van Israël, de Vader van onze Here Jezus Christus die ons onlosmakelijk met Israël verbond.
 
En vergeet nooit: wie Israël zegent, zal zelf, naar Gods belofte, gezegend worden.

Doelstelling van Stichting HOLLAND-KOOR

De stichting heeft ten doel het in stand houden van één of meer koren, om daarmee het geestelijk lied uit te dragen tot glorie van de naam van God en ter bemoediging van het Joodse volk, en het verrichten van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het HOLLAND-KOOR zingt voor Israël.

ANBI-status

Het HOLLAND-KOOR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan het koor aftrekbaar zijn van de belasting. Het RSIN-registratienummer van het HOLLAND-KOOR is: 8153.07.14. Het HOLLAND-KOOR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32099414

Actueel beleid en werkzaamheden

Aan de doelstelling wordt uitvoering gegeven door:

 • het in stand houden van het HOLLAND-KOOR, dat repeteert op 3 locaties in Nederland. De muziekkeuze bestaat uit geestelijke liederen, veelal ontleend aan de Bijbelse gedeelten die betrekking hebben op Israël en de stad Jeruzalem.
 • het geven van concerten in binnen- en buitenland waarbij de missie wordt uitgedragen. Door zang en samenzang en korte meditatie wordt tijdens concerten aan het publiek de verbondenheid met het Joodse volk getoond en de bewustwording op gang gebracht, of indien dit al aanwezig is versterkt, dat
 • het Joodse volk bemoediging en steun nodig heeft.
 • het verlenen van medewerking aan manifestaties van de Stichting Christenen voor Israël.
 • het leveren van een bijdrage aan acties die deze stichting houdt ten bate van het Joodse volk.
 • het regelmatig maken van opnamen van de liederen uit het repertoire en van de concerten op geluids- en/of beelddrager welke tegen vergoeding worden verspreid.
 • het financieel steunen van projecten ten bate van het Joodse volk.
 • het regelmatig organiseren van een reis naar Israël om ter plaatse de verbondenheid te tonen door het geven van concerten.

Om dit actueel beleid gestalte te geven worden de volgende werkzaamheden verricht:

 • organisatie van zo’n 30 repetities per jaar op de locaties in het land.
 • organisatie van concerten.
 • het verzorgen van CD opnamen en DVD opnamen.
 • het houden van een spaarproject voor langere periode ten bate van het Joodse volk, waarbij alle collecte-gelden van concerten en repetities voor dit doel worden bestemd.
 • het met regelmaat organiseren van reizen naar Israël.

Fondswerving, beheer en besteding

De fondsen van de stichting komen uit de vrijwillige koorbijdragen van de deelnemers van het koor, uit donaties van donateurs, uit collectes die worden gehouden tijdens repetities en concerten, uit giften die worden over gemaakt, uit catering op 1 van de repetitielocaties, uit incidentele acties, uit de verkoop van muziekdragers en mogelijke batige saldi van georganiseerde activiteiten.

De fondsen en het vermogen worden beheerd door het bestuur waarbij de penningmeester uitvoering geeft aan dit beheer in de praktijk.

De fondsen en het vermogen worden ingezet voor de realisatie van de doelstelling. Voor activiteiten die niet jaarlijks plaats vinden worden uit het resultaat van de Stichting reserves gevormd welke worden besteed in het jaar wanneer de betreffende activiteit wordt gerealiseerd. In het financieel jaarverslag worden deze reserveringen toegelicht. De financiële verantwoording kunt u downloaden als pdf via onderstaande knop.

DOWNLOAD JAARVERSLAG

Jaarverslag van de activiteiten
In 2020 zijn er slechts 12 fysieke repetities gehouden in de repetitieplaatsen.  In mei 2020 zijn wij begonnen met online repetities. Vanaf begin 2021 zijn de online repetities ook toegankelijk gemaakt voor belangstellenden, zodat mensen op een ontspannen manier kennis konden maken met het koor en de boodschap die het HOLLAND-KOOR wil uitdragen.

Vanwege Corona konden wij in 2020 en eerste helft 2021 helaas geen concerten verzorgen.

In 2019 zijn we gestart met een spaarproject voor Musical Minds, een creatief onderwijsprogramma voor kansarme kinderen in Israel. Dit is een project van het Jaffa Instituut in Israël. Dit spaarproject zal enkele jaren lopen.

Het voorlopig programma tweede helft 2021 omvat:

 • Een gezamenlijk start op 28 augustus in de Bovenkerk te Kampen
 • In Goes, Hoogeveen en Voorthuizen het houden van ca. 5 repetities per locatie.
 • op 4 december een eindejaarsconcert in de Grote kerk van Apeldoorn

Organisatie

Klik hier voor meer informatie over onze geschiedenis, bestuur en comité van aanbeveling.